Opinion toward the management of smoke-free Suan Dusit University among administrators and faculty at Suan Dusit University
ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่ของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รภัทภร เพชรสุข, จิระ จิตสุภา, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
ชื่อวารสาร ::  วารสารพยาบาล
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารพยาบาล
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 68 ฉบับที่ 2 หน้า 45-50
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
Journal Quartile Score ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 2562 NO1 (HRH) -TCI1-(บทความวิชาการ) ความคิดเห็นต่อการจัดการ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Raphaphorn Petchsuk ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 N
  2 จิระ จิตสุภา ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - - 0.00 N
  3 เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - - 0.00 N