Nurses’ Role in Caring for Person with Accident at the Scene
บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   มัตติกา ใจจันทร์, ชัชวาล วงศ์สารี, วรุณศิริ ปราณีธรรม
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
Journal Quartile Score ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   บทบาทพยาบาล,การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ,อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 2560 (ม.อีสเทิร์น) บทบาทพยาบาลกับการดูแล.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Mattika Chaichan ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) mattika.cha@cra.ac.th 0.00 N
  2 ชัชวาล วงศ์สารี ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.00 N
  3 วรุณศิริ ปราณีธรรม ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.00 N