The Effects of Education Program for Health Behaviors Change of The Elderly with Hypertension at Wat Pakineenart Community, Bangkok Metropolitant
ผลของโปรแกรมในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนวัดภคินีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รภัทภร เพชรสุข, ชุติมา ทองวชิระ
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science Christian University of Thailand
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 หน้า 251-260
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
Journal Quartile Score ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โปรแกรมให้ความรู้,พฤติกรรมสุขภาพ,ผู้สูงอายุ,โรคความดันโลหิตสูง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • jchristian%2C+%7B%24userGroup%7D%2C+8_Raphatphorn_23-2-2560.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Raphaphorn Petchsuk ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 N
    2 Chutima Thongwachira ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) chutima.tho@cra.ac.th 0.00 N