Choosing natural foods for weight control
การเลือกบริโภคอาหารจากธรรมชาติในการควบคุมน้ำหนัก


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สกาวรัตน์ ภู่ศรี, นันทวัน สุวรรณรูป
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 หน้า 80-93
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
Journal Quartile Score ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ภาวะน้ำหนักเกิน,โรคอ้วน,ลดน้ำหนัก,สารสกัดจากธรรมชาติ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 2564 NO1 (HRH) TCI1 (บทความวิชาการ) การเลือกบริโภคอาหารจากธรรมชาติ.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Sakawrut Poosri ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ sakawrut.poo@pccms.ac.th 0.00 N
    2 Nantawon Suwonnaroop ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ nantawon.suw@pccms.ac.th 0.00 N