Nurses' Chand adaptivearacteristics on health believes
คุณลักษณะของพยาบาลต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ชื่อวารสาร ::  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(38), 96-110
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   คุณลักษณะของพยาบาล,ความเชื่อด้านสุขภาพ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ,ความดันโลหิตสูง,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2562 NO1 (HRH) TCI1 คุณลักษณะของพยาบาล.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Saovaluck Jirathummakoon นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8218) saovaluck.jir@cra.ac.th 0.00 0.00
    2 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล - - 0.00 0.00