Effects of Knowledge Management on the Lipidemia Level and the Body Mass Index for a Group of Working Age with Lipidemia in Homdaeng Community,Yang Chum Noi District, Sisaket Province
ผลของการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือกเเละดัชนีมวลกานของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศีรษะเกษ


ชื่อนักวิจัย ::   ชฎาภรณ์ ศรบุญทอง, มุกดา หนุ่ยศรี, วิไลวรรณ ทองเจริญ
ชื่อวารสาร ::  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(4), 167-176
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การจัดการความรู้ ,วัยทำงาน,ระดับไขมันในเลือด,ดัชนีมวลกาย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2561 NO1 (HRH) ผลของการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกาย.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ชฎาภรณ์ ศรบุญทอง นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0.00 0.00
  2 มุกดา หนุ่ยศรี นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0.00 0.00
  3 Vilaivan Thongcharoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) vilaivan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00