THE EFFECT OF COGNITIVE TRAINING PROGRAM ON COGNITIVE FUNCTION IN MILD COGNITIVE IMPAIRMENT OLDER PEOPLE IN GOVERMENTAL WELFARE HOME FOR THE AGED
ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราภาครัฐ


ชื่อนักวิจัย ::   จิตติมา ดวงเเก้ว, ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ชื่อวารสาร ::  Journal of The Police Nurses, 10(1), 12-20
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การฝึกรู้คิด,ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2561 NO2 (จุฬาลงกรณ์) -TCI1-ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 จิตติมา ดวงเเก้ว นักวิจัยชื่อแรก N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.00 0.00
    2 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00