Factors Predicting Caregiver’s Readiness for Dependent Older Persons in Transition Period on Hospital to Home
ปัจจัยทํานายความพร้อมของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน


ชื่อนักวิจัย ::   ณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย, ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(-), 231-240
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความพร้อมของผู้ดูแล,ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,ระยะเปลี่ยนผ่าน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2561 NO3 (จุฬาลงกรณ์) -TCI1-ปัจจัยทำนายความพร้อมของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุ.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 ณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย นักวิจัยชื่อแรก N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.00 0.00
    2 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00