The effectiveness of empowerment promoting program on food consumption behaviors
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหลักเกินเกณฑ์ในชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี, เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science and Health, 41(2), 30-38
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้สูงอายุ,โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ,พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2561 NO2 (HRH)-TCI1-ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ(เพิ่มใหม่).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก 0.00 0.00
  2 Panchaporn Aurattanamanee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8219) panchaporn.yak@cra.ac.th 100.00 0.00
  3 เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยชินวัตร 0.00 0.00