A Study of Quality of Life among Nursing Students, Eastern Asia University
การศึกษาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีสเทิร์นเอเชีย


ชื่อนักวิจัย ::   อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์, ศุภามณ จันทร์สกุล
ชื่อวารสาร ::  Christian University of Thailand Journal, 24(4), 562-576
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   คุณภาพชีวิต,นักศึกษาพยาบาล,มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2561 NO4 (ม.อีสเทิร์น)-TCI1- การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Anantree Smithnaraseth นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0.00 0.00
    2 Suphamon Chansakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8219) Suphamon.cha@cra.ac.th 0.00 0.00