The Effectiveness of Motivational Enhancement Group Therapy Program on Optimism among Youths with Amphetamine Abuse
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน


ชื่อนักวิจัย ::   จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, นุชนาถ แก้วมาตร, ภาคิณี เดชชัยยศ, หทัยชนก เผ่าวิริยะ
ชื่อวารสาร ::  Bulletin of the Department of Medical Services, 43(5), 148-153
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โปรแกรมกลุ่มบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจ,การมองโลกทางบวก,เยาวชนที่ใช้สารเเอมเฟตามีน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2561 NO1 (ม.บูรพา) TCI1 ผลของโปรแกรมกลุ่มบ าบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00 0.00
  2 นุชนาถ แก้วมาตร นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00 0.00
  3 ภาคิณี เดชชัยยศ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00 0.00
  4 Hathaichanok Phaowiriya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8217) Hathaichanok.pha@cra.ac.th 0.00 0.00