Factors Predicting Self-Management Behavior among Patients with Uncontrolled Essential Hypertension*
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้


ชื่อนักวิจัย ::   พนิดา จันทร์ดีแก้วสกุล, นันทิยา วัฒายุ, นันทวัน สุวรรณรูป
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science, 36(1), 31-43
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การสื่อสาร,ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ,ความเเตกฉานทางสุขภาพ,การจัดการตนเอง,การสนับสนุนทางสังคม
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2561 NO2 (ม.มหิดล) TCI1 ปัจจัยทำนายพฤติกรรม.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 พนิดา จันทร์ดีแก้วสกุล นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  2 นันทิยา วัฒายุ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  3 Nantawon Suwonnaroop นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) nantawon.suw@cra.ac.th 0.00 0.00