Factors Related to Activity of Daily Living Among Community Dwelling Older Adults with Low Muscle Strength
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ำ


ชื่อนักวิจัย ::   วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, สุภาวดี เที่ยงธรรม
ชื่อวารสาร ::  Songklanakarind Journal of Nursing, 38(2), 110-123
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความแข็งเเรงของกล้ามเนื้อ,ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน,ผู้สูงอายุในชุมชน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2561 NO2 (HRH) TCI1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถ.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Wilaipun Somboontanont นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) wilaipun.som@cra.ac.th 0.00 0.00
    2 สุภาวดี เที่ยงธรรม นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100.00 0.00