Effects of Self-Massage on Pain Among Elders in Rimklong Lorlae Community, Khannayao District
ผลของการนวดด้วยตนเองต่อความปวดของผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองหลอแหล เขตคันนายาว


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, อัจฉรา สกุนตนิยม
ชื่อวารสาร ::  Songklanakarind Journal of Nursing, 38(3), 92-101
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การนวดตนเอง,ชุมชน,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2561 NO2 (HRH) TCI1 ผลของการนวดด้วยตนเองต่อความปวดของผู้สูงอายุ.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Benjamas Sirikamonsathian นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) benjamas.sir@cra.ac.th 0.00 0.00
    2 อัจฉรา สกุนตนิยม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ 0.00 0.00