The study factor of quality of work life affecting organizational commitment of employees in plastics manufacturers
การศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทในกลุ่มผู้ผลิตพลาสติก


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญธิดา พิมพการ, กฤษดา ทองทับ, วรรณา จำปาทิพย์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Educational Measurement, 38(103), 171-183
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การบริหารจัดการองค์กร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน,ความผูกพันต่อองค์กร,พนักงานบริษัทในกลุ่มผู้ผลิตพลาสติก
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Khwanthida Phimphakarn นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ khwanthida.phi@pccms.ac.th 0.00 0.00
2 Krisada Tongtub นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ krisada.ton@pccms.ac.th 0.00 0.00
3 Wanna Jampatip นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ wanna.jam@pccms.ac.th 0.00 0.00