Factors related to needs in palliative care among patients with hepatocellular carcinoma
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ


ชื่อนักวิจัย ::   Le Thi Hien, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science, 35(1), 87-95
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การดูแลแบบประคับประคอง,มะเร็งตับ,ความวิตกังวลและภาวะซึมเศร้า,การสนับสนุนทางสังคม,อาการทางกาย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 NO8 (มหิดล)-TCI1-Factors related to needs in palliative.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Le Thi Hien นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  2 วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  3 Orapan Thosingha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) orapan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00