Factors Associated with Quality of Life of Prostate Cancer Patients Following Radical Prostatectomy
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด


ชื่อนักวิจัย ::   อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์, กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(3), 100-106
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความรุนแรงของการกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่,ความวิตกกังวล,การสนับสนุนทางสังคม,คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ผ่าต่อมลูกหมากออกทั้งหมด
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 NO11 (มหิดล)-TCI1- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  2 สุพร ดนัยดุษฎีกุล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  3 Orapan Thosingha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) orapan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 กิตติพงษ์ พินธุโสภณ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00