THE RELATIONSHIP BETWEEN FALLS AND MENTAL STATE AMONG ELDERLY IN BANGKOK
ความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มกับสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, สุวรรณา เชียงขุนทด, พุทธวรรณ ชูเชิด
ชื่อวารสาร ::  Journal of The Police Nurses, 13(2), 434-443
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้สูงอายุ,หกล้ม,สภาพจิตใจ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2564 NO1 (HRH)-TCI1-ความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มกับสภาพจิตใจ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล - - 80.00 0.00
  2 สุวรรณา เชียงขุนทด นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยสยาม - - 10.00 0.00
  3 Puthawan Choocherd นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ puthawan.cho@cra.ac.th 10.00 0.00