The Effect of a Cartoon Book on Fear among Preschool Children Receiving Small Volume Nebulizer
ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน


ชื่อนักวิจัย ::   ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ, สมพร สุนทราภา, ศศิธร จันทรทิณ, ฤดีมาศ อัยวรรณ
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science, 35(3), 15-24
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความกลัว,หนังสือการ์ตูน,ผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน,ยาพ่นแบบฝอยละออง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 (ม.มหิดล) TCI1 ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัว.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  2 Somporn Suntharapa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8214) somporn.sun@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 ศศิธร จันทรทิณ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  4 ฤดีมาศ อัยวรรณ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00