The Emotional Quotient among Nursing Students in a Private University, Bangkok
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, พรรณี ปรรคลักษ์, ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์, มณิสรา ห่วงทอง
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(3), 9-19
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความฉลาดทางอารมณ์,นักศึกษาพยาบาล,มหาวิทยาลัยเอกชล,ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 NO1 (มิชชั่น) -TCI1-ความฉลาดทางอารมณ์.ธัญวรรณ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0.00 0.00
  2 จิราวรรณ กล่อมเมฆ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0.00 0.00
  3 พรรณี ปรรคลักษ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0.00 0.00
  4 Tunyawan Khuttamasoon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8214) Tunyawan.khu@cra.ac.th 0.00 0.00
  5 วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0.00 0.00
  6 มณิสรา ห่วงทอง นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0.00 0.00