Factors Related to Alcohol Drinking Behavior of Adolescents
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น


ชื่อนักวิจัย ::   ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม, กนกพร หมู่พยัคฆ์, นันทวัน สุวรรณรูป
ชื่อวารสาร ::  Songklanakarind Journal of Nursing, 37(3), 25-36
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,พฤติกรรมการดื่ม,วัยรุ่น
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 NO7 (ม.มหิดล) TCI1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  2 กนกพร หมู่พยัคฆ์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00
  3 Nantawon Suwonnaroop นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) nantawon.suw@cra.ac.th 0.00 0.00