การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก


ชื่อนักวิจัย ::   อัญชลีพร อมาตยกุล, จิรพรรณ โพธิ์ทอง, พนิตนาฏ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฏผล, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์, อุมาพร ผาทอง
ชื่อวารสาร ::  Journal of Health Science, 26(2), 260-265
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ,สุขภาพ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2560 NO2 (วิทยาลัยพยาบาล) การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Anchaleeporn Amatayakul นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8218) anchaleeporn.ama@cra.ac.th 0.00 0.00
  2 จิรพรรณ โพธิ์ทอง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 100.00 0.00
  3 พนิตนาฏ ชำนาญเสือ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00
  4 ปัฐยาวัชร ปรากฏผล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00
  5 ทิพาพร สุโฆสิต นักวิจัยร่วม N สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00
  6 ชลธี หาญเบญจพงศ์ นักวิจัยร่วม N สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00
  7 อุมาพร ผาทอง นักวิจัยร่วม N สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00