Factors influencing Tuberculosis Preventive Behavior Among Myanmar Migrant Workers in Bangkok
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตกรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   เอกลักษณ์ ฟักสุข, กัญชรีย์ พัฒนา, อนงค์นุช สารจันทร์, นันทวัน สุวรรณรูป, อรพรรณ โตสิงห์
ชื่อวารสาร ::  วารสารสุขภาพ กับการจัดการสุขภาพ, 7(2), 101-114
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การลดความเหลื่อมล้ำ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การติดเชื้อวันโรค,พฤติกรรมการป้องกัน,แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2564 NO1 (HRH) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Ekkalak Faksook นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ekkalak.fak@cra.ac.th 0.00 0.00
  2 Kancharee Pattana นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ kancharee.pat@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Anongnut Sarachan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Anongnut.sar@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 Nantawon Suwonnaroop นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ nantawon.suw@pccms.ac.th 0.00 0.00
  5 Orapan Thosingha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ orapan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00