Development of Nursing Practice Guideline among Spine Surgery Patients in Chonburi Hospital
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลชลบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา, รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ, จิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์, อังคณา จงเจริญ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(1), 376-384
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การพัฒนาเเนวปฏิบัติการพยาบาล,ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง,โรงพยาบาลชลบุรี
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2563 NO2 (ม.บูรพา) TCI1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลชลบุรี.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลชลบุรี 0.00 0.00
  2 รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลชลบุรี 0.00 0.00
  3 จิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลชลบุรี 0.00 0.00
  4 Angkana Chongjarearn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0.00 0.00