The effectiveness of an enhancing self-management program for people with hypertension
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง


ชื่อนักวิจัย ::   ประกาย จิโรจน์กุล, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, นิภา ลีสุคนธ์, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, ณัฐนาฏ เร้าเสถียร, เรณู ขวัญยืน
ชื่อวารสาร ::  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 28(1), 29-43
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 3/วารสารที่ยังไม่ได้รับการประเมิน มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 ประกาย จิโรจน์กุล นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0.00 0.00
2 สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0.00 0.00
3 นิภา ลีสุคนธ์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0.00 0.00
4 เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0.00 0.00
5 Natthanart Rowsathien นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ natthaart.row@cra.ac.th 0.00 0.00
6 เรณู ขวัญยืน นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0.00 0.00