Selected factors related to frailty older persons In public residential home
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราของภาครัฐ


ชื่อนักวิจัย ::   ประกายมาศ เนตรจันทร์, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, รัตน์ศิริ ทาโต
ชื่อวารสาร ::  Journal of The Police Nurses, 11(1), 61-72
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การลดความเหลื่อมล้ำ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ภาวะเปราะบาง,บ้านพักคนชรา,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราของภาครัฐ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ประกายมาศ เนตรจันทร์ นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.00 0.00
  2 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00
  3 รัตน์ศิริ ทาโต นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.00 0.00