Challenges of nurses in developing a palliative care innovation in Thailand
ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย


ชื่อนักวิจัย ::   อังคณา จงเจริญ, วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
ชื่อวารสาร ::  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 32(2), 2-15
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความท้าทายของพยาบาล,การพัฒนานวัตกรรม,นวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคอง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>Challenges of nurses in developing a palliative care innovation in Thailand.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Angkana Chongjarearn นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0.00 0.00
    2 Wuttipong Cheumnok นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) Wuttipong.che@cra.ac.th 0.00 0.00