The Needs of Healthcare Cancer Services among Cancer Patients and Caregivers in Thailand
ความต้องการจำเป็นด้านการบริการโรคมะเร็งของผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลในประเทศไทย


ชื่อนักวิจัย ::   วิไลวรรณ ทองเจริญ, สุขฤทัย ฉิมชาติ, วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
ชื่อวารสาร ::  Kuakarun Journal of Nursing, 29(1), 132-144
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2565
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>บทความวิจัยมะเร็ง1.1 (อ.บีตีพิมพ์) (2)_removed.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>ความต้องการจำเป็นด้านการบริการโรคมะเร็ง.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Vilaivan Thongcharoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) vilaivan.tho@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 Sukrutai Chimchat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) sukrutai.chim@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Wuttipong Cheumnok นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) Wuttipong.che@cra.ac.th 0.00 0.00