Integrated Individual Health Counseling
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลแบบบูรณาการ


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญธิดา พิมพการ, สุนทรี ภานุทัต, พรภิรมย์ หลงทรัพย์, เฉลิมศรี นันทวรรณ, สุวิมล พนาวัฒนกุล
ชื่อวารสาร ::  Thai Journal of Health Education, 40(2), 1-9
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การให้คำปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคล,การให้คำปรึกษาแบบบูรณาการ,สุขภาพ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>muthaihealtheducationjournal,+Journal+editor,+1.บทความคุณขวัญธิดา+พิมพการ+fin.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Khwanthida Phimphakarn นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8217) khwanthida.phi@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 สุนทรี ภานุทัต นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0.00 0.00
  3 พรภิรมย์ หลงทรัพย์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0.00 0.00
  4 เฉลิมศรี นันทวรรณ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0.00 0.00
  5 สุวิมล พนาวัฒนกุล นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0.00 0.00