Factors influencing elective cesarean section intention among primigravida women
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรก


ชื่อนักวิจัย ::   สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, พิริยา ศุภศรี, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Science and Health, 40(1), 53-62
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ทัศนคติ,การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง,การรับรู้ความสามารถของตนเอง,ความตั้งใจเลือกผ่าตัดคลอด
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>document.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Savika Jaiborisuttikul นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8219) savika.jai@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 พิริยา ศุภศรี นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00 0.00
  3 ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00 0.00