The Development of EAU Quality of Life Among Nurse students Scale (EAUNQOLS)
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   ศุภามณ จันทร์สกุล, อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing and Health Sciences, 14(2), 67-82
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2565
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แบบวัดคุณภาพชีวิต,นักศึกษาพยาบาล,การพัฒนาแบบวัด,คุณภาพของแบบวัด
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>document (4).pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Suphamon Chansakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8219) Suphamon.cha@cra.ac.th 100.00 0.00
    2 Anantree Smithnaraseth นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0.00 0.00