The Best Practice of Services for Cancer Patients: A Scoping Review
การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง: การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต


ชื่อนักวิจัย ::   เอกรัฐ ทองเต็ม, คณิตราพร ประกอบกิจ, นิษา ถนัดค้า, ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 23(3), 323-332
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2565
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การปฏิบัติที่เป็นเลิศ,ผู้ป่วยโรคมะเร็ง,การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>323-332.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Ekkarat Tongtem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) ekkarat.ton@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 Kanittraporn Prakobkit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) kanittraporn.pra@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Nisa Tanadkar นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) nisa.tan@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00