การศึกษาสถานการณ์การให้บริการ ความคาดหวังและความต้องการ การบริการโรคมะเร็ง
A Study of Situations Expectations and Needs of Cancer Services


ชื่อนักวิจัย ::   วิไลวรรณ ทองเจริญ, วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก, สุขฤทัย ฉิมชาติ, รภัทภร เพชรสุข, ศิริวรรณ สุริยวงศ์, พิไลพร สุขเจริญ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 24(1), 307-317
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2566
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   สถานการณ์การให้บริการ,ความคาดหวังความต้องการ,การบริการโรคมะเร็ง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>document (5).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Vilaivan Thongcharoen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) vilaivan.tho@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 Wuttipong Cheumnok นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) Wuttipong.che@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Sukrutai Chimchat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) sukrutai.chim@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 Raphaphorn Petchsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00
  5 Siriwan Suriyawong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0 0.00 0.00
  6 พิไลพร สุขเจริญ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 0.00 0.00