The Weaning Protocol from Mechanical Ventilation for Adult and Older Adult Patients Requiring Prolonged Mechanical Ventilation: A Systematic Review
รูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู่ใหญ่และผู้สูงอายุพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ


ชื่อนักวิจัย ::   ศศิธร โตมอญ, เอกรัฐ ทองเต็ม, นิษา ถนัดค้า
ชื่อวารสาร ::  Nursing Research and Innovation Journal, 29(2), 236-250
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2566
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ,การทบทวนวรรณกรอย่างเป็นระบบ,การหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2023-รูปแบบการหย่า-abstract.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2023-รูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย



  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sasithorn Tomon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) Sasithorn.tom@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 Ekkarat Tongtem นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) ekkarat.ton@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Nisa Tanadkar นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) nisa.tan@cra.ac.th 0.00 0.00