Factors Predicting the Quality of Life of Residents North of Sirikit Dam’s Reservoir
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ชื่อนักวิจัย ::   กัญชรีย์ พัฒนา, อนงค์นุช สารจันทร์, ฐิติมา ปิยะธนพงศ์, นริศรา ศรีโพธิ์, มัตติกา ใจจันทร์, สงกรานต์ เด็ดขาด, วันเพ็ญ แก้วปาน
ชื่อวารสาร ::  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 37(4), 140-154
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2565
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แรงสนับสนุนทางสังคม,การเข้าถึงบรการสุขภาพ,พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ,อายุ,คุณภาพชีวิต,ประชาชนที่พักอาศัยเหนือเขื่อนศิริกิต์
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยเหนือเขื่อนสิริกิติ์++จังหวัดอุตรดิตถ (3) (1).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Kancharee Pattana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) kancharee.pat@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 Anongnut Sarachan นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) Anongnut.sar@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Thitima Piyathanapong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) thitima.piy@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 Narisara Sripo นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) narisara.sri@cra.ac.th 0.00 0.00
  5 Mattika Chaichan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8216) mattika.chai@cra.ac.th 0.00 0.00
  6 สงกรานต์ เด็ดขาด นักวิจัยร่วม N รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00 0.00
  7 วันเพ็ญ แก้วปาน นักวิจัยร่วม N รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00 0.00