Factors Related to The Level of Daily Living Activity among Elderly People Living in Low-cost Apartment
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อาศัยในแฟลตเคหะชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   กัญชรีย์ พัฒนา, อนงค์นุช สารจันทร์, เอกลักษณ์ ฟักสุข, นันทวัน สุวรรณรูป, ประภา ยุทธไตร, อรพรรณ โตสิงห์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(3), 488-497
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อาศัยในแฟลตเคหะชุมชน
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การลดความเหลื่อมล้ำ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้สูงอายุ,ความสามารถในกิจวัตรประจำวัน,ภาวะซึมเศร้า,แฟลตเคหะชุมชน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2564 NO4 (HRH)-TCI1- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Kancharee Pattana นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ kancharee.pat@cra.ac.th 0.00 0.00
  2 Anongnut Sarachan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Anongnut.sar@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 Ekkalak Faksook นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ekkalak.fak@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 Nantawon Suwonnaroop นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ nantawon.suw@pccms.ac.th 0.00 0.00
  5 Prapa Yuttatri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ prapa.yut@pccms.ac.th 0.00 0.00
  6 Orapan Thosingha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ orapan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00