Prevalence of Postpartum Depression and Related Factors among Teenage Mothers, Nopparatrajathanee Hospital
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


ชื่อนักวิจัย ::   มยุรัตน์ รักเกียรติ์, ประนอม พูลพัฒน์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 28(1), 38-47
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   prevalence,factors, postpartum , depression,teenage mother,Nopparat Rajathani hospital
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2563 NO (ม.รังสิต) -TCI2-บทความวิจัย ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Mayurat Rukkiat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Mayurat.ruk@cra.ac.th 0.00 0.00
    2 ประนอม พูลพัฒน์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - - 0.00 0.00