Factors Predicting Self Directed Learning in Anatomy Subject of Nursing Students’ Eastern Asia University
ปัจจัยทำนายการเรียนรู้แบบนำตนเองในการเรียน รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


ชื่อนักวิจัย ::   ศุภามณ จันทร์สกุล, พันตำรวจโทหญิง อังธนา จุลสุคนธ์, ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
ชื่อวารสาร ::  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี, 7(2), 92-117
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์,คุณภาพการสอนของอาจารย์,การเรียนรู้แบบนำตนเอง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2563 NO1 (ม.อีสเทิร์น) -TCI2-ปัจจัยทำนายการเรียนรู้แบบนำตนเองในการเรียน.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2563 NO1 (ม.อีสเทิร์น) -TCI2-ปัจจัยทำนายการเรียนรู้แบบนำตนเองในการเรียน.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Suphamon Chansakul นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Suphamon.cha@cra.ac.th 0.00 0.00
  2 พันตำรวจโทหญิง อังธนา จุลสุคนธ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย - - 0.00 0.00
  3 ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - - 0.00 0.00