Study on Depression, Stress and Problem Management of freshman in King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ภาวะซึมเศร้า ความเครียด กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อนักวิจัย ::   สุภาภรณ์ เหรียญประดับ, ขวัญธิดา พิมพการ, พจนารถ เกื้อสกุล, กิตติ เกื้อสกุล
ชื่อวารสาร ::  มนุษยศาสตร์สาร, 21(2), 103-119
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ภาวะซึมเศร้า,ความเครียด,การจัดการปัญหา
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2563 NO1 HRH-TCI1-ภาวะซึมเศร้า ความเครียด กับการจัดการปัญหา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>humansciences%2C+6.+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+103-119.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 สุภาภรณ์ เหรียญประดับ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - - 0.00 0.00
  2 Khwanthida Phimphakarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ khwanthida.phi@pccms.ac.th 0.00 0.00
  3 พจนารถ เกื้อสกุล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - - 0.00 0.00
  4 กิตติ เกื้อสกุล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - - 0.00 0.00