FACTOR INFLUENCING TO HEALTH PROMOTING BEHAVIOR FOR CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PREVENTION OF OLDER ADULTS
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด19) ของผู้สูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   วิญญ์ทัญญู บุญทัน, พัชราภรณ์ ไหวคิด, วิภาพร สร้อยแสง, ชุติมา สร้อยนาค, ปริศนา อัครธนพล, จริยาวัตร คมพยัคฆ
ชื่อวารสาร ::  วารสารพยาบาลตำรวจ, 12(2), 323-337
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัยที่มีอิทธิพล,พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ,โคโรนา 2019,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2563 NO1 (HRH) TCI1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2564 NO1 (HRH) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 วิญญ์ทัญญู บุญทัน นักวิจัยชื่อแรก N -มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - 0.00 0.00
  2 พัชราภรณ์ ไหวคิด นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - 0.00 0.00
  3 Viparporn Soysang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ viparporn.soy@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 ชุติมา สร้อยนาค นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - 0.00 0.00
  5 ปริศนา อัครธนพล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - 0.00 0.00
  6 จริยาวัตร คมพยัคฆ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - 0.00 0.00