The Happiness in Studying as Perceived by Nursing Students
ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   พิไลพร เจริญสุข, จิดาภา พลรักษ์, รภัทภร เพชรสุข
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 13(1), 58-70
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา
สาขา ::  อุดมศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความสุข,ความสุขในการเรียน,การรับรู้
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2563 NO3 (HRH) -TCI1-ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 พิไลพร เจริญสุข นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - - 0.00 0.00
  2 จิดาภา พลรักษ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - - 0.00 0.00
  3 Raphaphorn Petchsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 100.00 0.00