Health Workforce Requirements for the Dependent Older People in the Future
ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต


ชื่อนักวิจัย ::   นงลักษณ์ พะไกยะ, วาสินี วิเศษฤทธิ์, ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Health Systems Research, 15(2), 200-217
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   กำลังคนด้านสุขภาพ,การดูแลระยะยาว,การดูแแลที่บ้าน,นักบริบาล
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2564 NO2 HRH-TCI1-ความต้องการกำลังคนเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2564 NO2 HRH-TCI1-ความต้องการกำลังคนเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 นงลักษณ์ พะไกยะ นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 0.00 0.00
  2 วาสินี วิเศษฤทธิ์ นักวิจัยร่วม N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00
  3 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0.00 0.00