Factors Predicting Shock in Emergency Patients
ปัจจัยทำนายภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน


ชื่อนักวิจัย ::   นันทพร หาสาสน์ศรี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์, ศรัทธา ริยาพันธ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 34(3), 60-75
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การมีโรคร่วม,ดัชนีภาวะช็อค,ผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน,ระดับความรุนเเรงของอาการ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2562 NO4 (มหิดล) ปัจจัยทำนายภาวะช็อกในผู้ป่วย.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 นันทพร หาสาสน์ศรี นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยมหิดล - - 0.00 0.00
  2 วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล - - 0.00 0.00
  3 Orapan Thosingha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8215) orapan.tho@cra.ac.th 0.00 0.00
  4 ศรัทธา ริยาพันธ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล - - 0.00 0.00