Estimates and trends in health workforce to support long-term care for older persons
การประมาณการณ์และแนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริพันธุ์ สาสัตย์, นงลักษณ์ พะไกยะ, วาสินี วิเศษฤทธิ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine, 19(1), 9-2116
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การประมาณการณ์,แนวโน้ม,กำลังคนด้านสุขภาพ,การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2562 NO3 (จุฬาลงกรณ์) -TCI3-การประมาณการณ์และแนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Siriphan Sasat นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 0.00 0.00
  2 นงลักษณ์ พะไกยะ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 0.00 0.00
  3 วาสินี วิเศษฤทธิ์ นักวิจัยร่วม N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00