Care Service Model for Dependent Older Persons in Long-Term Care Institution in Thailand
รูปแบบการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาวในบริบทประเทศไทย


ชื่อนักวิจัย ::   วาสินี วิเศษฤทธิ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, ถาวร สกุลพาณิชย์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(3), 422-431
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ุรูปแบบบริการดูแล,ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา,สถานดูแลระยะยาว,ประเทศไทย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2562 NO4 (จุฬาลงกรณ์) -TCI1 รูปแบบบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 วาสินี วิเศษฤทธิ์ นักวิจัยชื่อแรก N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00
  2 รังสิมันต์ สุนทรไชยา นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - - 0.00 0.00
  3 Siriphan Sasat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700 - 0.00 0.00
  4 ถาวร สกุลพาณิชย์ นักวิจัยร่วม N สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี - - 0.00 0.00