Development of Guidelines to Prevent Sexual Risk Behaviors among Adolescents, Don Ta Phet Subdistrict Administrative Organization, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ธิติพร สุวรรณอำภา, บวรจิต เมธาฤทธิ์, อนันต์ เหมือนละม้าย, ประเสริฐ ศรีนวล
ชื่อวารสาร ::  Journal of Phetchaburi Rajabhat University, 9(1), 28-37
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2562 NO2-TCI2-(ม.ราชภัฎเพชรบุรี) การพัฒนาแนวทางการป้องกัน.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Thitiphorn Suwanampa นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8219) Thitiporn.suw@cra.ac.th 100.00 0.00
  2 บวรจิต เมธาฤทธิ์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - - 0.00 0.00
  3 อนันต์ เหมือนละม้าย นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - - 0.00 0.00
  4 ประเสริฐ ศรีนวล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - - 0.00 0.00