ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเเข็งทางจิตใจและความฉลาดทางอารมณ์ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญธิดา พิมพการ, พจนารถ เกื้อสกุล
ชื่อวารสาร ::  PRIMARY HEALTH CARE DIVISION JOURNAL, 33(-), 104-112
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความเข้มเเข็งทางจิตใจ,ความฉลาดทางอารมณ์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>2562 NO1 (HRH)-TCI1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจ(ไม่มีชือภาษาอังกฤษ).pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Khwanthida Phimphakarn นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8217) khwanthida.phi@cra.ac.th 0.00 0.00
    2 พจนารถ เกื้อสกุล นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - - 0.00 0.00