Effects of Cigarette Smoke in Pregnant Women on Fetus : A Systematic Review
ผลของการได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ต่อทารกในครรภ์ : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ


ชื่อนักวิจัย ::   กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่, ชุติมา มาลัย, หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing and Education, 12(1), 117-132
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   หญิงตั้งครรภ์,ทารกในครรภ์,ทารกแรกเกิด,ผู้สูบบุหรี่,ผู้ได้รับควันบุหรี่
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2562 NO1 (ชัยนาท) TCI1 ผลของการได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท - - 0.00 0.00
  2 Kanyaphat Pongchangyou นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0-2576-6700(8214) kanyaphat.pon@cra.ac.th 0.00 0.00
  3 ชุติมา มาลัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท - - 0.00 0.00
  4 หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท - - 0.00 0.00