Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ทัศนา บุญทอง. (2562).  หลักความยุติธรรมกับความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพไทย .  การประชุม ประจำปี 2562 สำนักงานศาลยุติธรรม, 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ