บทความวิจัย

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 วิไลวรรณ ทองเจริญ, วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก, สุขฤทัย ฉิมชาติ, รภัทภร เพชรสุข, ศิริวรรณ สุริยวงศ์ และพิไลพร สุขเจริญ. (2566).  A Study of Situations Expectations and Needs of Cancer Services .  วารสารพยาบาลทหารบก24(1), 307-317. TCI
2 ศศิธร โตมอญ, ศิริพรรณ นาคน้อย และกฤษฎา สวมชัยภูมิ. (2566).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ในกลุ่มวัยทำงาน .  วารสารแพทย์นาวี50(1), 149-164. TCI
3 Thosingha, O., Muhammad Nurul Islam, Suporn Danaidutsadeekul & Chukiat Viwatwongkasem. (2022).  Factors Explaining Quality of Life among People with Moderate to Severe Traumatic Brain Injury in Bangladesh: A Cross-Sectional Study .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research26(1), 146-160. SCOPUS
4 Sungbun, S., Thitiarpha Tangkawanich, Orruethai Thanakumma, Nadanong Pitchayakoon & Wimonporn Srichote. (2022).  A community-based participatory approach to increase public knowledge of stroke among ethnic minorities in the northern mountains of Thailand .  Journal of Public Health and Development20(2), 1-11. SCOPUS
5 Suksatan, W. & Thitipong Tankumpuan. (2022).  Depression and Rehospitalization in Patients With Heart Failure After Discharge From Hospital to Home: An Integrative Review .  Home Health Care Management & Practice1, 1-9. SCOPUS
6 Suksatan, W., Dai Yannan, Alim Al Ayub Ahmed, Tsung-Hsien Kuo, Haider Ali Malik, Abdelmohsen A. Nassani, Mohamed Haffar, Dania Patrick & Femi Iramofu. (2022).  Impact of CSR, innovation, and green investment on sales growth: new evidence from manufacturing industries of China and Saudi Arabia .  Economic Research-Ekonomska Istraživanja1, 1-20. SCOPUS
7 เอกรัฐ ทองเต็ม, คณิตราพร ประกอบกิจ, นิษา ถนัดค้า และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2565).  การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง: การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต .  วารสารพยาบาลทหารบก23(3), 323-332. TCI
8 วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก, นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร, กุลพิธาน์ จุลแสวก และชฎามาศ พูมพิจ. (2565).  การเปรียบเทียบผลการบริหารกล้ามเนื้อมือโดยใช้ลูกบอลนุ่ม แป้งโดว์ และฟองน้ำ ต่อแรงบีบมือของผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง .  วารสารพยาบาลทหารบก23(1), 463-472. TCI
9 ศุภามณ จันทร์สกุล และอนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์. (2565).  การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์14(2), 1-13. TCI
10 ศุภามณ จันทร์สกุล และอนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์. (2565).  การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ14(2), 67-82. TCI
11 อัญชลีพร อมาตยกุล, สมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์ และสมถวิล อัมพรอารีกุล. (2565).  การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ สถาบันบำราศนราดูร .  Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute16(1), 1-12. TCI
12 อัญชลีพร อมาตยกุล. (2565).  การสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของบุคลากรพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ .  วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์4(3), 111-120. TCI
13 วิไลวรรณ ทองเจริญ, สุขฤทัย ฉิมชาติ และวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก. (2565).  ความต้องการจำเป็นด้านการบริการโรคมะเร็งของผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลในประเทศไทย .  วารสารเกื้อการุณย์29(1), 132-144. TCI
14 หทัยชนก นิติกุล และเสาวนีย์ ทรงประโคน. (2565).  ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตระยะท้ายของชีวิต: การศึกษาปรากฎการณ์วิทยา .  วารสารสภาการพยาบาล37(3), 59-74. TCI
15 กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่, ภัทรวลัย เมืองทอง, นริศรา วิสุงเร และสมพร สุนทราภา. (2565).  ประสิทธิผลของการเล่านิทานต่อการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน: การวิเคราะห์อภิมาณ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้9(3), 15-28. TCI
16 โสพรรณ โพทะยะ, วิลัยลักษณ์ อินทาราม และคณิตราพร ประกอบกิจ. (2565).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เขตตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข32(3), 25-35. TCI
17 ธเนษฐ เทียนทอง. (2565).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้น้ำมันกัญชาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร .  วารสารควบคุมโรค48(3), 0-0. TCI
18 กนกวรรณ ไชยลาภ, สุนีย์ ละกำปั่น และนันทวัน สุวรรณรูป. (2565).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ .  วารสารพยาบาลทหารบก23(1), 380-389. TCI
19 มาณี น้าคณาคุปต์ และพิไลวรรณ ใจชื้น. (2565).  ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องการทำคลอดต่อความรู้ ความมั่นใจ ทักษะปฏิบัติการทำคลอด และความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารสภาการพยาบาล37(2), 81-94. TCI
20 นิภา สุทธิพันธ์, นันทวัน สุวรรณรูป, บุญทิพย์ สิริธรังศรี และนารีรัตน์ จิตต์มนตรี. (2565).  สมรรถนะของผู้จัดการดูแล และผู้ดูแลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย34(1), 14-25. TCI
21 Bovornpot Choompunuch, Suksatan, W., Sangpara, J., Siripong Kutawan & Atittiya In-udom. (2021).  Stress, adversity quotient, and health behaviors of undergraduate students in a Thai university during COVID-19 outbreak .  Belitung Nursing Journal7(1), 1-7. SCOPUS
22 Bovornpot Choompunuch, Suksatan, W., Siwakorn Sakeaw & Thidarat Surarat. (2021).  Relationship between English-speaking ability and anxiety of undergraduate students: A cross-sectional survey .  International Journal of Nursing Education13(1), 57-60. SCOPUS
23 Jatuporn Ounprasertsuk & Suksatan, W. (2021).  The effectiveness of an emotional intelligence promotion program in the emotional intelligence of preschool children in Kanchanaburi Province .  Systematic Reviews in Pharmacy12(1), 613-617. SCOPUS
24 Jatuporn Ounprasertsuk, Suksatan, W., Natthamon Saengphuean & Tipvarin Benjanirat. (2021).  Effectiveness of behavior modification program for diabetic patients in Suan Kluai Health Promoting Hospital, Ban Pong District in Ratchaburi Province, Thailand .  Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology15(2), 3747-3754. SCOPUS
25 Korravarn Yodmai, Ratana Somrongthong, Sutham Nanthamongkolchai & Suksatan, W. (2021).  Effects of the Older Family Network Program on Improving Quality of Life among Older Adults in Thailand .  Journal of Multidisciplinary Healthcare14, 1373-1383. SCOPUS
26 Abduladheem Turki Jalil, Wesam R. Kadhum, Muhammad Usman Faryad Khan, Aleksandr Karevskiy, Zaman K. Hanan, Suksatan, W., Azal Shakir Waheeb, Masar Ali Awad, Mays & Mohammed Abdullah. (2021).  Cancer stages and demographical study of HPV16 in gene L2 isolated from cervical cancer in Dhi-Qar province .  Applied Nanoscience0(-), 0-0. SCOPUS
27 Suksatan, W. (2021).  Health Literacy among Older Adults during COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in an Urban Community in Thailand .  Annals of Geriatric Medicine and Research25(4), 318-323. SCOPUS
28 Apinya Koontalay, Suksatan, W. & Kantapong Prabsangob. (2021).  Optimal Nutritional Factors Influencing the Duration of Mechanical Ventilation among Critically ill Adults in the Intensive Care Unit .  Journal of Multidisciplinary Healthcare14, 1385-1393. SCOPUS
29 Suksatan, W. (2021).  Influence of meteorological condition during rainstorm periods on the ambient concentrations of fungi in Bangkok, Thailand .  HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT27(8), 2224-2234. SCOPUS
30 Suksatan, W., Kantapong Prabsangob & Bovornpot Choompunuch. (2021).  Association between Health Literacy, Self-care Behavior, and Blood Sugar Level among Older Patients with Type 2 Diabetes in Rural Thai Communities .  Annals of Geriatric Medicine and Research25(4), 318-323. SCOPUS
31 Peter G. Lloyd-Sherlock, Sasat, S., Aree Sanee, Yusuke Miyoshi & Sanghwa Lee. (2021).  The rapid expansion of residential long-term care services in Bangkok: a challenge for regulation .  Journal of Public Health and Development19(2), 89-101. SCOPUS
32 Suksatan, W. & VACHIRA POSAI. (2021).  Factors associated with stroke in Thai young adults: an integrative review .  International Journal of Pharmaceutical Research13(1), 3289-3297. SCOPUS
33 Suksatan, W., Bovornpot Choompunuch & Vachira Posai. (2021).  Family Meals Experiences Families with Adolescents: A Descriptive of Literature Review .  Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology15(2), 3518-3524. SCOPUS
34 Suksatan, W., Apinya Koontalay & Aumpornpun Teranuch. (2021).  Early Enteral Nutrition Met Calories Goals Led by Nurse on Improve Clinical Outcome: A Systematic Scoping Review .  Iranian Journal of Nursing and Midwifery26(5), 392-398. SCOPUS
35 Suksatan, W., Farrukh Shahzada, Dai Yannan, Hafiz Waqas Kamran, Nik Alif Amri Nik Hashim & Asif Razzaq. (2021).  Outbreak of epidemic diseases and stock returns: an event study of emerging economy .  Economic Research-Ekonomska Istraživanja1, 1-21. SCOPUS
36 Suksatan, W., Asif Razzaq, Yufeng Wang, Supat Chupradit & Farrukh Shahzad. (2021).  Asymmetric inter-linkages between green technology innovation and consumption-based carbon emissions in BRICS countries using quantile-on-quantile framework .  Technology in Society66, 1-21. SCOPUS
37 Suksatan, W., Muhammad Irfan, Asif Razzaq, Arshian Sharif, Rajvikram & Madurai Elavarasan. (2021).  Asymmetric impact of temperature on COVID-19 spread in India: Evidence from quantile-on-quantile regression approach .  JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY104, 1-29. ISI
38 Cheumnok, W., Khunphitha Junsevg1, Phensiri Dumrongpakapakorn, Amornrat Sangsaikaew, Arunrat Uthaisang & Anatasak Panput. (2564).  Effects of a Transtheoretical Model-Based Intervention on Stroke Prevention Behaviors among People at Risk in a Community of Nakhon Phanom Province, Thailand .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์41(4), 86-99. TCI
39 Suksatan, W., Asif Razzaq, Tahseen Ajaz, Jing Claire Li & Muhammad Irfan. (2021).  Investigating the asymmetric linkages between infrastructure development, green innovation, and consumption-based material footprint: Novel empirical estimations from highly resource- consuming economies .  Resources Policy74, 1-40. SCOPUS
40 Suksatan, W., Chenqi Fu, Amin Rahmani, S. M.Alizadeh, Majid Zarringhalam, Supat & Chupradit, DavoodToghraie. (2021).  Comprehensive investigations of mixed convection of Fe–ethylene-glycol nanofluid inside an enclosure with different obstacles using lattice Boltzmann method .  Scientific Reports11, 1-16. SCOPUS
41 Suksatan, W., Apinya Koontalay, Kantapong Prabsangob, Jonaid & M Sadang. (2021).  Healthcare Workers’ Burdens During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Systematic Review .  Journal of Multidisciplinary Healthcare14, 3015-3025. SCOPUS
42 Suksatan, W., Supat Chupradit, Shameen Ashfaq, Dmitry Bokov, Abduladheem Turki Jalil, Amer M. Alanazi & Mika Sillanpaa. (2021).  Ultra-Sensitive Biosensor with Simultaneous Detection (of Cancer and Diabetes) and Analysis of Deformation Effects on Dielectric Rods in Optical Microstructure .  Coatings11, 1-16. SCOPUS
43 Suksatan, W., Ehsan Razeghian, Heshu Sulaiman Rahman, Dmitry O. Bokov, Walid Kamal Abdelbasset, Ali Hassanzadeh, Faroogh Marofi, Mahboubeh Yazdanifar & Mostafa Jarahian. (2021).  Harnessing TRAIL-Induced Apoptosis Pathway for Cancer Immunotherapy and Associated Challenges .  Frontiers in immunology12, 1-23. SCOPUS
44 Suksatan, W., Yunpeng Sun, Hafiz Waqas Kamran, Asif Razzaq, Faisal & Sultan Qadri. (2021).  Dynamic and causality linkages from transportation services and tourism development to economic growth and carbon emissions: New insights from Quantile ARDL approach .  ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS1, 1-45. ISI
45 Suksatan, W., Abduladheem Turki Jalil, Shameen Ashfaq, Dmitry Olegovich Bokov, Amer M. Alanazi, Kadda Hachem & Mika Sillanpää. (2021).  High-Sensitivity Biosensor Based on Glass Resonance PhC Cavities for Detection of Blood Component and Glucose Concentration in Human Urine .  Coatings11, 1-13. SCOPUS
46 Nichachotesalid, P., Chuanpit Charoenpong1, Napassakorn Chunsorn & KingkaewSangpaew, WorapotWongpan. (2021).  Effect of Pa-kao-ma Dancing Exercise Program on Physical Fitness in the Elderly by applying Self-efficacy theory .  Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation32(3), 30266-30275. SCOPUS
47 Khrueawang, K. (2564).  Medication Errors’Incidence in Medication Use Process: A Case Study of a Hemodialysis Unit in a Hospital .  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข7(1), 19-33. TCI
48 Suksatan, W., Faroogh Marofi, Heshu Sulaiman Rahman, Muhammad Harun Achmad, Klunko Nataliya Sergeevna, Walid Kamal Abdelbasset, Maria Vladimirovna Mikhailova, Navid Shomali, Mahboubeh Yazdanifar, Ali Hassanzadeh, Majid Ahmadi, Roza Motavalli, Yashwant Pathak, Sepideh Izadi & Mostafa Jarahian. (2021).  A Deep Insight Into CAR-T Cell Therapy in Non-Hodgkin Lymphoma: Application, Opportunities, and Future Directions .  Frontiers in immunology12(-), 1-23. SCOPUS
49 Suksatan, W., Gunawan Widjaja, Abduladheem Turki Jalil, Heshu Sulaiman Rahman, Walid Kamal Abdelbasset, Dmitry O. Bokov, Mahnaz Ghaebi, Faroogh Marofi, Jamshid Gholizadeh Navashenaq, Farhad Jadidi-Niaragh & Majid Ahmadi. (2021).  Humoral immune mechanisms involved in protective and pathological immunity during COVID-19 .  HUMAN IMMUNOLOGY82, 733-745. ISI
50 Suksatan, W., Faroogh Marofi, Marwan Mahmood Saleh, Heshu Sulaiman Rahman, Moaed E. Al-Gazally, Walid Kamal Abdelbasset, Lakshmi Thangavelu, Alexei Valerievich Yumashev, Ali Hassanzadeh, Mahboubeh Yazdanifar, Roza Motavalli, Yashwant Pathak, Adel Naimi, Behzad Baradaran, Marzieh Nikoo, Farhad & Motavalli Khiavi. (2021).  CAR-engineered NK cells; a promising therapeutic option for treatment of hematological malignancies .  Stem Cell Research & Therapy12, 374-392. SCOPUS
51 Suksatan, W., Abduladheem Turki Jalil, Wesam R. Kadhum, Muhammad Usman Faryad Khan, Aleksandr Karevskiy, Zaman K. Hanan, Azal Shakir Waheeb, Masar Ali Awad, Mays & Mohammed Abdullah. (2021).  Cancer stages and demographical study of HPV16 in gene L2 isolated from cervical cancer in Dhi‐Qar province, Iraq .  Applied Nanoscience0, 0-0. SCOPUS
52 Suksatan, W., Soudeh Moghadasi1, Marischa Elveny, Heshu Sulaiman Rahman, Abduladheem Turki Jalil, Walid Kamal Abdelbasset, Alexei Valerievich Yumashev, Siavash Shariatzadeh, Roza Motavalli, Farahnaz Behzad, Faroogh Marof, Ali Hassanzadeh, Yashwant Pathak & Mostafa Jarahian. (2021).  A paradigm shift in cell-free approach: the emerging role of MSCs-derived exosomes in regenerative medicine .  Journal of Translational Medicine19, 302-321. SCOPUS
53 Suksatan, W., Ehsan Razeghian, Mahyuddin K. M. Nasution, Heshu Sulaiman Rahman, Zhanna R. Gardanova, Walid Kamal Abdelbasset, Surendar Aravindhan, Dmitry O. Bokov, Pooria Nakhaei, Siavash Shariatzadeh, Faroogh Marofi, Mahboubeh Yazdanifar, Somayeh Shamlou, Roza Motavalli, Farhad & Motavalli Khiavi. (2021).  A deep insight into CRISPR/Cas9 application in CAR-T cell-based tumor immunotherapies .  Stem Cell Research & Therapy12, 428-445. SCOPUS
54 Suksatan, W., Supat Chupradit, Alexei Valerievich Yumashev, Sahithya Ravali, Mohammed Nader Shalaby, Yasser Fakri Mustafa, Anatoley Kurochkin & Homayoon Siahmansouri. (2021).  Immunotherapy of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) following COVID-19 through mesenchymal stem cells .  INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY101, 1-10. ISI
55 Suksatan, W., Tri Tjahjono, Dinesh Mavaluru, Dowlath Fathima, Akila Thiyagarajan, Nalbiy Salikhovich Tuguz, Lyubov A. Melnikova, Ismail Husein, Lakshmi Thangavelu, Yermek Abilmazhinov & Mamun Habib. (2564).  Application of an Intelligent Hybrid Metaheuristic Algorithm for Multiobjective Redundancy Allocation Problem with Sustainable Maintenance .  Mathematical Problems in Engineering2021, 1-12. SCOPUS
56 Suksatan, W., Arezoo Gowhari Shabgah, Muhammad Harun Achmad, Dmitry O. Bokov, Walid Kamal Abdelbasset, Fatemeh Ezzatifar, Sasan Hemmati, Hamed Mohammadi, Davood Soleimani, Farhad Jadidi-Niaragh, Majid Ahmadi, Jamshid & Gholizadeh Navashenaq. (2021).  Arctigenin, an anti-tumor agent; a cutting-edge topic and up-to-the-minute approach in cancer treatment .  EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY909, 1-9. SCOPUS
57 Suksatan, W., Faroogh Marofi, Heshu Sulaiman Rahman, Zaid Mahdi Jaber Al-Obaidi, Abduladheem Turki Jalil, Walid Kamal Abdelbasset, Aleksei Evgenievich Dorofeev, Navid Shomali, Max Stanley Chartrand, Yashwant Pathak, Ali Hassanzadeh, Behzad Baradaran, Majid Ahmadi, Hossein Saeedi, Safa Tahmasebi & Mostafa Jarahian. (2021).  Novel CAR T therapy is a ray of hope in the treatment of seriously ill AML patients .  Stem Cell Research & Therapy12, 1-23. SCOPUS
58 Suksatan, W., Yasir A. Atia, Dmitry Olegovich Bokov, Khayrullin Rustam Zinnatullovich, Mustafa M. Kadhim, Walid Kamal Abdelbasset, Hayder A. Hammoodi, Yasser Fakri Mustafa & Yan Cao. (2021).  The role of amino acid functionalization for improvement of adsorption Thioguanine anticancer drugs on the boron nitride nanotubes for drug delivery .  MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS278, 1-6. ISI
59 Suksatan, W., Faroogh Marofi , Kozlitina Iuliia Alexandrovna , Ria Margiana , Mahta Bahramali , Walid Kamal Abdelbasset , Supat Chupradit 9, Maryam Nasimi 10, Marwah Suliman & Maashi 11. (2021).  MSCs and their exosomes: a rapidly evolving approach in the context of cutaneous wounds therapy .  Stem Cell Research & Therapy12, 597-616. SCOPUS
60 Shristi Aryal, Thosingha, O. & Prangtip Chayaput. (2021).  Factors affecting health-related quality of life among Nepalese adults with mild traumatic brain injury .  British Journal of Neuroscience Nursing17(1), 26-32. SCOPUS
61 Suksatan, W., Bovornpot Choompunuch, Apinya Koontalay, Vachira Posai, Ali & H Abusafia. (2021).  Predictors of health behaviors among undergraduate students during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional predictive study .  Journal of Multidisciplinary Healthcare14, 727-734. SCOPUS
62 Korravarn Yodmai, Krirada Pechrapa, Suksatan, W., Phithaya Charupoonpol & Wirin Kittipichai. (2021).  Factors associated with Good COVID-19 Preventive Behaviors among Older Adults in Urban Communities in Thailand .  Journal of Primary Care & Community Health12(-), 1-9. SCOPUS
63 Apinya Koontalay, Suksatan, W. & Kantapong Prabsangob. (2021).  “I am afraid that others will feel scared and disgusted with me. So, I will keep it a secret until I die”: A qualitative study among patients with tuberculosis receiving DOTS regimen in Thailand .  Belitung Nursing Journal7(6), 516-521. SCOPUS
64 Vachira Posai, Suksatan, W., Bovornpot Choompunuch, Apinya Koontalay, Jatuporn Ounprasertsuk, Jonaid & M Sadang. (2021).  Assessment of the Health-Promoting Behaviors of Hospitalized Patients with Non-Communicable Diseases During the Second Wave of COVID-19 .  Journal of Multidisciplinary Healthcare14(1), 2185-2194. SCOPUS
65 Tipvarin Benjanirat, Jatuporn Ounprasertsukt, Suksatan, W., Nantiya Kantawut, Pongsak Jaroenngarmsamert, Phannee Rojanabenjakun , Sasipen Krutchangthong, Panupan Sripan & unatcha Chaowai. (2021).  Health behavior among Elderly in Huey Chinsri Municipal, Ratchaburi Province, Thailand .  Systematic Reviews in Pharmacy12(1), 715-719. SCOPUS
66 Kamolrat Turner, Kanoklekha Suwannapong, Phawida Putthikhan, Sukjai Charoensuk, Matanee Radabutr, Naruemol Angsirisak, Streerut Thadakant, Vaisurasingha, L. & Suntharawadee Theinpichet. (2021).  Evaluation of the integrated model of the rational drug use into the Bachelor of Nursing Science program in Thailand: A mixed methods study .  Belitung Nursing Journal7(6), 485-492. SCOPUS
67 Moe Thida, Usavadee Asdornwised, Thosingha, O., Chatkanok Dumavibhat & Natkamol Chansatitporn. (2021).  Symptom Experience, Symptom Management Strategies, and Health Related Quality of Life among People with Heart Failure .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(3), 359-374. SCOPUS
68 Jahura Khatun, Usavadee Asdornwised, Thosingha, O., Orapan Thosinga, Natkamol Chansatitporn & Kriangkrai Tantiwongkosri. (2021).  Effectiveness of Healthy Heart Intervention among Bangladeshi with Coronary Artery Bypass Graft: A Randomized Controlled Trial .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(1), 715-0. TCI
69 พิชญ์สินี มงคลศิริ, จุรีรัตน์ กิจสมพร, สตรีรัตน์ ธาดากานต์, สุลี ทองวิเชียร, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, กรองแก้ว มีนวล, อัมภิชา นาไวย์, นวลใย พิศชาติ และชนม์นิภา ใจดี. (2564).  การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตการศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทย .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(1), 161-176. TCI
70 สุวรีย์ เพชรแต่ง และคชารัตน์ ปรีชล. (2564).  การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในชุมชนตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย14(2), 207-220. TCI
71 ศุภามณ จันทร์สกุล, มณีรัตน์ ภาคธูป, เยาวภา ปฐมศิริกุล, ปฏิภาณ เกิดลาภ, รุจา รอดเข็ม, นุจรินทร์ โพธารส และพงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ. (2564).  การมีส่วนร่วมในการจำกัดขยะทะเลของประชาชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์11(2), 171-183. TCI
72 ขวัญธิดา พิมพการ, กฤษดา ทองทับ และวรรณา จำปาทิพย์. (2564).  การศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทในกลุ่มผู้ผลิตพลาสติก .  วารสารวัดผลการศึกษา38(103), 171-183. TCI
73 ภรณ์ทิพย์ สุญาสิทธิ์, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และจตุพร ศิริกุล. (2564).  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางคลินิกระหว่างผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุ .  วารสารสภาการพยาบาล36(1), 110-128. TCI
74 วรรณนิดา วิทยากุล, โสพรรณ โพทะยะ, เมธี จั่นเทศ และสุชาติ เลาบริพัตร. (2564).  การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาศักยภาพการให้บริการของธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวของประเทศไทย .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์11(1), 219-230. TCI
75 นงลักษณ์ พะไกยะ, วาสินี วิเศษฤทธิ์ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2564).  ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต .  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข15(2), 200-217. TCI
76 อังคณา จงเจริญ และวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก. (2564).  ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก32(2), 2-15. TCI
77 ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา, อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และอนงค์นุช สารจันทร์. (2564).  ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก: กรณีศึกษาการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(1), 211-221. TCI
78 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, สุวรรณา เชียงขุนทด และพุทธวรรณ ชูเชิด. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มกับสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(2), 434-443. TCI
79 ยุทธพิชัย โพธิ์ศรี, อรพรรณ โตสิงห์ และสรชัย ศรีสุมะ. (2564).  ปัจจัยทำนายความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 118-133. TCI
80 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และอรพรรณ โตสิงห์. (2564).  ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้ป่วยติดเชื้อที่รับการรักษาในห้องฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 134-150. TCI
81 กัญชรีย์ พัฒนา, อนงค์นุช สารจันทร์, เอกลักษณ์ ฟักสุข, นันทวัน สุวรรณรูป, ประภา ยุทธไตร และอรพรรณ โตสิงห์. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อาศัยในแฟลตเคหะชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก22(3), 488-497. TCI
82 สินี กะราลัย, อัมพร เนียมกลุรักษ์, สาวิกา ใจบริสุทธิกุล และรัชนีกร พยัคฆะโส. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา29(3), 54-63. TCI
83 เอกลักษณ์ ฟักสุข, กัญชรีย์ พัฒนา, อนงค์นุช สารจันทร์, นันทวัน สุวรรณรูป และอรพรรณ โตสิงห์. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารสุขภาพ กับการจัดการสุขภาพ7(2), 101-114. TCI
84 ณัฐิกา ถาวงษ์เพีย, วัลย์ลดา ฉันทเรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ. (2564).  ปัจจัยทํานายภาวะทุพโภชนาการของผู้บาดเจ็บที่ได้รับการผ่าตัด .  วารสารสภาการพยาบาล36(4), 94-113. TCI
85 นริศรา ศรีโพธิ์ และมัตติกา ใจจันทร์. (2564).  ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยของโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อในชุมชนเหนือเขื่อนสิริกิติ์ .  วารสารสาธารณสุขล้านนา17(2), 37-48. TCI
86 อัจฉรา วงศ์คณิตย์, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และวาสินี วิเศษฤทธิ์. (2564).  ผลของโปรแกรมการทบทวนชีวิตต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้าย .  วารสารแพทย์นาวี48(1), 81-98. TCI
87 อาทิตยา สุวรรณ์ และสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค. (2564).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรู้คิดโดยใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับ การกระตุ้นประสาทการรับรู้หลายด้านต่อความสามารถด้าน การรู้คิด ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย14(2), 221-234. TCI
88 เพ็ญแข สุขสถิตย์, วัลย์ลดา ฉันทเรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และเลลานี ไพฑูรย์พงษ์. (2564).  ผลของโปรแกรมการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการล้างมือ ของผู้เข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วยวิกฤต .  วารสารสภาการพยาบาล36(2), 32-48. TCI
89 นริศรา ศรีโพธิ์, มัตติกา ใจจันทร์, พันธุ์ศักดิ์ บัวลอย และประภา ยุทธไตร. (2564).  พฤติกรรมการใช้น้ำและคุณภาพน้ำบริโภคของประชาชนในชุมชนเหนือเขื่อนสิริกติ์ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี4(2), 58-71. TCI
90 หทัยชนก เผ่าวิริยะ, นารีรัตน์ บุญเนตร, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, วรรณทนา และศุภสีมานนท์ . (2564).  พฤติกรรมการรังแกผู้อื่นและการตกเป็นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนิสิตพยาบาล .  พยาบาลสาร48(1), 159-163. TCI
91 เสาวนีย์ ทรงประโคน และหทัยชนก นิติกุล. (2564).  รูปแบบการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก22(3), 113-122. TCI
92 ชลธิชา ชลสวัสดิ์, สุลี ทองวิเชียร และกรองแก้ว มีนวล. (2564).  สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 .  วารสารพยาบาล70(4), 11-19. TCI
93 Kwanta Manwichachai, Sasat, S. & Sukree Sinthopinyo. (2020).  A qualitative study: Information and communication technology patterns and preference of seniors in metropolitan Bangkok, Thailand .  International Journal of Advanced Science and Technology29(8), 2791-2799. SCOPUS
94 Panitrat, R., Siriorn Sindu, Acharaporn Seeherunwong & Chukiat viwatwongkasem. (2020).  Health related quality of life of patients with depression in the Thai health service delivery: A multilevel analysis. International Journal of Nursing studies, on process .  International Journal of Nursing studies12(4), 0-0. SCOPUS
95 Suebyat, K. & Oyjinda, P. (2020).  A mathematical model for the risk analysis of airborne infectious disease in an outpatient room with personal classification factor .  Engineering Letters0(-), 0-0. SCOPUS
96 Petcharat Eiamla-or, Thosingha, O., Suporn Danaidutsadeekul, Chukiat Viwatwongkasem & Kathy Hegadoren. (2020).  Incidence of Shock in Patients Treated in an Emergency Department after Sustaining a Road Traffic Injury .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research24(4), 436-447. SCOPUS
97 Win Yadanar Hlaing, Thosingha, O. & Wallada Chanruangvanich. (2020).  Health-related quality of life and its determinants among patients with hip fracture after surgery in Myanmar .  International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing37, 1-5. SCOPUS
98 Sungbun, S., Thitiarpha Tangkawanich, Orruethai Thanakumma & Alongkorn Sukrueangkul. (2020).  Perceived Barrier in Accessing Emergency Medical Services of Ethnic Groups in the Highlands of Chiang Rai Province, Thailand .  Journal of Health Science and Medical Research38(2), 125-133. SCOPUS
99 Panitrat, R., Kenika Jiratchayaporn, Siriorn Sindhu, Acharaporn Seeherunwong & Chukiat Viwatwongkasem. (2563).  Changes in health-related quality of life scores in patients with depression in the Thai health care delivery system .  Journal of Health Research34(6), 485-493. SCOPUS
100 Panitrat, R., Suleemas Angsukiattitavorn1, Acharaporn Seeherunwong & Mathuros Tipayamongkholgul. (2020).  Prevalence and distribution pattern of mood swings in Thai adolescents: a schoolbased survey in the central region of Thailand .  BMC Psychiatry20(1), 0-0. SCOPUS
101 Jatuporn Ounprasertsuk, Tipvarin Benjanirat, Pongsak Jaroenngarmsamer, Suksatan, W., Phannee Rojanabenjakun, Sasipen Krutchangthong, & Sunatcha chaowai. (2020).  The application of geographic information system for assessing the risk level of hypertension in Samut Songkhram Province .  Systematic Reviews in Pharmacy11(103), 491-497. SCOPUS
102 Anantree Smithnaraseth, Acharaporn Seeherunwong, Panitrat, R. & Mathuros Tipayamongkholgul. (2020).  Hospital factors and patient factors influencing the health status among patients with schizophrenia, thirty days after hospital discharge: multi-level analysis .  BMC Psychiatry20(529), 1-13. SCOPUS
103 Suksatan, W. & Jatuporn Ounprasertsuk. (2020).  Health-promoting behaviors and related factors in patients with chronic diseases in a rural community .  Systematic Reviews in Pharmacy11(103), 624-627. SCOPUS
104 Patcharaporn Untajay, Thosingha, O., Siriorn Sindhu, Patricia Mary Davidsons & Chukiat Viwatwongkasem. (2020).  Predictors of myocardial reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction following thrombolytic treatment in rural community .  Walailak Journal of Science and Technology17(6), 608-619. TCI
105 กรองแก้ว มีนวล, สุลี ทองวิเชียร, ชลธิชา ชลสวัสดิ์, วิไล ตาปะสี, อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี และคณิตราพร ประกอบกิจ. (2563).  การกำหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาล .  วารสารพยาบาล69(4), 50-59. TCI
106 เพริศพรรณ แดนศิลป์, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, กวินฉัตระสิริ เมืองไทย และโสรีช์ โพธิแก้ว. (2563).  การเปลี่ยนแปลงมิติภายในของพระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรมภายหลังเข้าร่วมหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและในระยะติดตามผลการปฏิบัติงานต่อผู้ป่วยระยะท้าย .  วารสารศึกษาศาสตร์43(1), 15-29. TCI
107 ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา, รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ, จิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์ และอังคณา จงเจริญ. (2563).  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลชลบุรี .  วารสารพยาบาลทหารบก21(1), 376-384. TCI
108 อังคณา จงเจริญ. (2563).  การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง .  วารสารพยาบาลทหารบก21(2), 411-421. TCI
109 พิไลพร สุขเจริญ , จิดาภา พลรักษ์ และรภัทภร เพชรสุข. (2563).  การเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการ สุนทรียแสวงหา .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา13(1), 583-70. TCI
110 มยุรัตน์ รักเกียรติ์ และประนอม พูลพัฒน์. (2563).  ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา28(1), 38-47. TCI
111 พิไลพร เจริญสุข, จิดาภา พลรักษ์ และรภัทภร เพชรสุข. (2563).  ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี13(1), 58-70. TCI
112 สมคิด รูปงาม, สุพร ดนัยดุษฏีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และจตุพร ศิริกุล. (2563).  ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ .  วารสารสภาการพยาบาล35(2), 99-117. TCI
113 ศุภามณ จันทร์สกุล, พันตำรวจโทหญิง อังธนา จุลสุคนธ์ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2563).  ปัจจัยทำนายการเรียนรู้แบบนำตนเองในการเรียน รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย .  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี7(2), 92-117. TCI
114 อติภัทร พรมสมบัติ, สุพร ดนัยดุษฏีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และจตุพร ศิริกุล. (2563).  ปัจจัยทำนายความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(2), 59-372. TCI
115 วิญญ์ทัญญู บุญทัน, พัชราภรณ์ ไหวคิด, วิภาพร สร้อยแสง, ชุติมา สร้อยนาค, ปริศนา อัครธนพล และจริยาวัตร คมพยัคฆ. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด19) ของผู้สูงอายุ .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(2), 323-337. TCI
116 สุมิตรา แป้นคุ้มญาติ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์, พรพรหม เมืองแมน และอังคณา ตันวัฒนานุกูล. (2563).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแผลไหม้ที่มาติดตามการรักษา ภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล .  วารสารแพทย์นาวี35(2), 99-115. TCI
117 ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์, มาณี น้าคณาคุปต์ และพิไลวรรณ ใจชื้น. (2563).  เปรียบเทียบการรับรู้กระบวนการดูแลในระยะคลอดการรับรู้ประสบการณ์การคลอด และความพึงพอใจต่อการบริการระหว่างผู้คลอดปกติและผ่าตัดคลอด .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา28(1), 608-70. TCI
118 สุภาภรณ์ เหรียญประดับ, ขวัญธิดา พิมพการ, พจนารถ เกื้อสกุล และกิตติ เกื้อสกุล. (2563).  ภาวะซึมเศร้า ความเครียด กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .  มนุษยศาสตร์สาร21(2), 103-119. TCI
119 Kessiri Wongkongkam, Thosingha, O., Chanean Ruangsetakit, Kewwalee Phuntep & Sununta Tonklai. (2019).  Psychological factors associated with functional recovery among patients with a peripheral arterial disease after lower extremity bypass .  Journal of Vascular Nursing37(1), 3-10. SCOPUS
120 Ngo X. Long, Wanpen Pinyopasakul, Kanaungnit Pongthavornkamol & Panitrat, R. (2019).  Factors predicting the health status of caregivers of stroke survivors: A cross-sectional study .  Nursing & Health Sciences21, 262-268. SCOPUS
121 Charkriya Promsuban, Orapan Homchuangsub, Chayanisa Chaicharoen, Wipaphorn Jaikua, Thorsuwan, S. & Arnaud Monteil. (2562).  Comparison of pork liver in microscopic anatomy:hepatic vasculature and zonation .  INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICAL ENGINEERING12(2), 8-150. TCI
122 Chayanisa Chaicharoen, Orapan Homchuangsub, Thorsuwan, S., Wipaphorn Jaikua, Arnaud Monteil & Charkriya Promsuban. (2562).  Histological study of natural, beta-agonist free, and hygienic pork livers .  INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICAL ENGINEERING12(2), 1-7. TCI
123 Phiwchai, I., Watchareeporn Chariyarangsitham, Thipjutha Phatruengdet & Chalermchai Pilapong. (2019).  Ferric-Tannic nanoparticles increase neuronal cellular clearance .  ACS Chemical Neuroscience10(19), 4136-4144. SCOPUS
124 อริสรา สุขวัจนี และอัญชลีพร อมาตยกุล. (2562).  การจัดการสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนบ้านม่วงหวาน : มุมมองจากการศึกษาเชิงคุณภาพ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31(3), 19-32. TCI
125 ศิริพันธุ์ สาสัตย์, นงลักษณ์ พะไกยะ และวาสินี วิเศษฤทธิ์. (2562).  การประมาณการณ์และแนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว .  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ19(1), 9-2116. TCI
126 กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, เมทณี ระดาบุตร, นฤมล เหล่าโกสิน, สตรีรัตน์ ธาดากานต์ และลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์. (2562).  การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2561 .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ13(2), 103-116. TCI
127 ลัดดาวัลย์ เตชางกูร, พิไลพร สุขเจริญ, สิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม และรภัทภร เพชรสุข. (2562).  การประยุกต์ใช้สุนทรีย์สาธกเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย12(2), 100-115. TCI
128 อริสรา สุขวัจนี และอัญชลีพร อมาตยกุล. (2562).  การพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31(2), 112-125. TCI
129 ธิติพร สุวรรณอำภา, บวรจิต เมธาฤทธิ์, อนันต์ เหมือนละม้าย และประเสริฐ ศรีนวล. (2562).  การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี9(1), 28-37. TCI
130 ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา, อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี และอนงค์นุช สารจันทร์. (2562).  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์เขตกรุงเทพมหานคร .  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 6363(-), 31-42. TCI
131 กิตติยารัตน์ ต้นสุวรรณ์, นันทวัน สุวรรณรูป และนันทิยา วัฒายุ. (2562).  การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทัศนคติและประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา25(2), 25-40. TCI
132 บุญส่ง สุประดิษฐ์. (2562).  การศึกษาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี2(2), 45-61. TCI
133 ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, วชิรา โพธิ์ใส, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, วินัย ไตรนาทถวัลย์ และวานิช สุขสถาน. (2562).  ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย .  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ26(3), 33-431. TCI
134 ขวัญธิดา พิมพการ และพจนารถ เกื้อสกุล. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเเข็งทางจิตใจและความฉลาดทางอารมณ์ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .  วารสารสาธารณสุขภาคประชาชนใต้33(-), 104-112. TCI
135 พัชราวดี ธรรมวิเศษศักดิ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และชลเวช ชวศิริ. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกาย ความปวด การสนับสนุนทางสังคม กับระดับคะแนนภาวะเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์39(1), 34-47. TCI
136 เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. (2562).  คุณลักษณะของพยาบาลต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(38), 96-110. TCI
137 สุขศิริ ประสมสุข, ธิติพร สุวรรณอำภา, วรรณไพร แย้มมา, สุพัตรา นุตรักษ์ และกัลยา แก้วสม. (2562).  ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมของคนพิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี9(1), 90-96. TCI
138 บุญฑริกา มณีโชติ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2562).  ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านร่างกายของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์31(3), 87-100. TCI
139 ประกายมาศ เนตรจันทร์, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และรัตน์ศิริ ทาโต. (2562).  ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราของภาครัฐ .  วารสารพยาบาลตำรวจ11(1), 61-72. TCI
140 เบญจกาย ตรีถูกแบบ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และธีรพล วิทธิเวช. (2562).  ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 94-111. TCI
141 อาซิท แวหะยี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และกฤษณ์ แก้วโรจน์. (2562).  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวพไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในระยะ 48 ชั่วโมง .  วารสารสภาการพยาบาล34(1), 122-140. TCI
142 วรานุช ศรรักษ์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และกฤษณ์ แก้วโรจน์. (2562).  ปัจจัยทำนายปลายทางการจำหน่ายผู้บาดเจ็บออกจากหน่วยตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 105-112. TCI
143 นันทพร หาสาสน์ศรี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และศรัทธา ริยาพันธ์. (2562).  ปัจจัยทำนายภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 60-75. TCI
144 กฤษฎา สวมชัยภูมิ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และอภิชญา มั่นสมบูรณ์. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการใช้ดัชนีความรุนเเรงฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(4), 34-47. TCI
145 วานิช สุขสถาน. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนชนบท จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารควบคุมโรค45(1), 14-2116. TCI
146 กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่, ชุติมา มาลัย และหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์. (2562).  ผลของการได้รับควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ต่อทารกในครรภ์ : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา12(1), 117-132. TCI
147 มานิตา รักศรี , นารีรัตน์ จิตรมนตรี และเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2562).  ผลของโปรแกรมการปรับความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย12(2), 134-150. TCI
148 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และกรัยรัชช์ นาคขํา. (2562).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการออกกำลังกายแบบต้านแรงต่อภาวะเปราะบางผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารแพทย์นาวี46(1), 149-164. TCI
149 ภาสิต ศิริเทศ, บุญตา กลิ่นมาลี, ธิติพร สุวรรณอำภา และธีทัต ศรีมงคล. (2562).  ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนตอนเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ .  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข58(2), 165-177. TCI
150 วาสินี วิเศษฤทธิ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และถาวร สกุลพาณิชย์. (2562).  รูปแบบการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาวในบริบทประเทศไทย .  วารสารพยาบาลทหารบก20(3), 422-431. TCI
151 Ornanong Tusskorn, Khunluck, T., Phiwchai, I., Laddawan Senggunprai, Upa Kukongviriyapan & Veerapol Kukongviriyapan. (2018).  Suppression of glutathione S-transferases potentiates the cytotoxic effect of phenethyl isothiocyanate in cholangiocarcinoma cells .  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology391(6), 657-667. SCOPUS
152 Thassanee Soontorn, Yajai Sitthimongkol, Thosingha, O. & Chukiat Viwatwongkasem. (2018).  Factors Influencing the Accuracy of Triage by Registered Nurses in Trauma Patients .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research22(2), 120-130. SCOPUS
153 Benchaporn Sukprasert, Siriorn Sindhu, Panitrat, R. & Chukiat Viwatwongkaserm. (2561).  Ecological Factors influencing overweight status among primary school children living in Bangkok .  Suranaree Journal of Science and Technology25(4), 431-444. TCI
154 Nualnong Wongtongkam, Seearoon Lampoo, Choocherd, P. & Suwanna Chiangkuntod. (2561).  Partial Efficacy of Vipassana Mindfulness Approach in Alcohol-Dependent Persons .  Journal Alcoholism Treatment Quarterly36(1), 3-140. SCOPUS
155 Pimsiri Bhusiri, Rutja Phuphaibul, Suwonnaroop, N. & Chukiat Viwatwongkasem. (2018).  Effects of Parenting skills Training Program for Aggressive Behavior Reduction among School-age Children: A Quasi-Experimental Study .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research22(4), 332-346. SCOPUS
156 Phiwchai, I., Wiphawee Yuensook, Natsaree Sawaengsiriphon, Saowalak Krungchanuchat & Chalermchai Pilapong. (2018).  A molecular tool for chelating and imaging labile iron .  EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY114(-), 64-73. SCOPUS
157 OrnanongTusskorn, Khunluck, T., AuemduanPrawan, Laddawan Senggunprai & Veerapol Kukongviriyapan. (2018).  Mitochondrial division inhibitor-1 potentiates cisplatin-induced apoptosis via the mitochondrial death pathway in cholangiocarcinoma cells .  BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY2018(111), 109-118. SCOPUS
158 นารีญาณิสสร, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, สมศรีรัตนปริยานุช และพฤกษาชาติ พิบูลธนาวณิช. (2561).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30(1), 485-58. TCI
159 นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561).  การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา26(3), 102-111. TCI
160 นุสรา นามเดช, ชาริณี ตรีวรัญญู และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์. (2561).  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดจิตตปัญญาเพื่อส่งเสริมความรู้สึกร่วมในการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ34(1), 91-104. TCI
161 โสพรรณ โพทะยะ. (2561).  การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร .  แพทยสารทหารอากาศ64(3), 25-3561. TCI
162 อนันต์ศรี สมิทธิ์นราเศรษญฐ์ และศุภามณ จันทร์สกุล. (2561).  การศึกษาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีสเทิร์นเอเชีย .  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน24(4), 562-576. TCI
163 สมพร สุนทราภา, ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ และวรรณทินี ผลบุญเสริม. (2561).  ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม19(36), 6-20. TCI
164 มาณี น้าคณาคุปต์, พรทิพย์ คนึงบุตร และฐิติรัตน์ น้อยเกิด. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระบวนการดูแลในระยะคลอดกับผลลัพธ์ด้านการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและความพึงพอใจต่อการบริการของผู้คลอด .  พยาบาลสาร45(1), 50-615. TCI
165 ศุภามณ จันทร์สกุล. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลกับความตั้งใจในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม19(37), 119-134. TCI
166 พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์ และปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี. (2561).  ประสบการณ์การเป็นยายในครอบครัวที่มีบุตรสาวเป็นแม่วัยรุ่น .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์10(1), 142-153. TCI
167 วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ และชุติมา อัตถากรโกวิท. (2561).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม19(36), 49-65. TCI
168 พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี และเสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์. (2561).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหลักเกินเกณฑ์ในชุมชน .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ41(2), 30-38. TCI
169 อังคณา จงเจริญ และวัชรี รัตนวงศ์. (2561).  ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง(CAPD)ในโรงพยาบาลชลบุรี .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย11(1), 97-109. TCI
170 จรีรัตน์ สุทธิพัฒนางกูร, ศุภามณ จันทร์สกุล และอภิฤดี พาผล. (2561).  ปัจจัยคัดสรรในการทำนายการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย .  วารสารพยาบาลทหารบก19(-), 276-284. TCI
171 ปิยะวรรณ คุ้มเดช, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2561).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก .  วารสารพยาบาลทหารบก19(2), 143-151. TCI
172 ปวันรัตน์ ศรีคำ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2561).  ปัจจัยทำนายการหกล้มในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 1-11. TCI
173 พนิดา จันทร์ดีแก้วสกุล, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2561).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 31-43. TCI
174 อารีรัตน์ เปสูงเนิน, นันทวัน สุวรรณรูป และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2561).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา24(1), 40-56. TCI
175 อรยา เหมือนวาจา, เจนจิรา ร่มเริง และวานิช สุขสถาน. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล .  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์2(1), 12-26. TCI
176 วานิช สุขสถาน. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอําเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธาน .  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข4(3), 431-441. TCI
177 วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ และสุภาวดี เที่ยงธรรม. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ำ .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(2), 110-123. TCI
178 ศรัญญา จิตรใจฉ่ํา, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล และอรพรรณ โตสิงห์. (2561).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการเข้าถึงการได้รับยา rt-PA หลังเกิดอาการหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันในผู้สูงอายุ .  วารสารแพทย์นาวี45(1), 143-151. TCI
179 ณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2561).  ปัจจัยทํานายความพร้อมของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน .  วารสารพยาบาลทหารบก19(-), 231-240. TCI
180 อรพรรณ โตสิงห์, เสาวรัตน์ พินิจมนตรี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และชลเวช ชวศิริ. (2561).  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ต่อความเจ็บปวด ภาวะไร้ความสามารถ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว .  วารสารพยาบาลทหารบก20(1), 321-330. TCI
181 ชฎาภรณ์ ศรบุญทอง, มุกดา หนุ่ยศรี และวิไลวรรณ ทองเจริญ. (2561).  ผลของการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือกเเละดัชนีมวลกานของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศีรษะเกษ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(4), 167-176. TCI
182 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร และอัจฉรา สกุนตนิยม. (2561).  ผลของการนวดด้วยตนเองต่อความปวดของผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองหลอแหล เขตคันนายาว .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(3), 92-101. TCI
183 ฐิติมา ปิยะธนพงศ์ และวรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว. (2561).  ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อความสามารถด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย11(2), 117-131. TCI
184 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, นุชนาถ แก้วมาตร, ภาคิณี เดชชัยยศ และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561).  ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน .  วารสารกรมการแพทย์43(5), 148-153. TCI
185 หทัยทิพย์ ใจปิติ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2561).  ผลของโปรแกรมการการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม .  วารสารพยาบาลทหารบก19(-), 109-117. TCI
186 เพลินตา พิพัฒนสมบัติ, มาลี เอี่ยมสําอาง, ขวัญธิดา พิมพการ และดวงเนตร ธรรมกุล. (2561).  ผลของโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม .  วารสารสุขศึกษา41(1), 114-124. TCI
187 จิตติมา ดวงเเก้ว และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2561).  ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราภาครัฐ .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 12-20. TCI
188 รัชนีภรณ์ ณ ถลาง, นงนุช เดชจบ, อัญอานันท์ ยันตะพันธ์, โกสุม เศรษฐาวงศ์ และศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์. (2561).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(1), 6-14. TCI
189 ผ่องศรี ศรีมรกต, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง, ยุวดี ชาติไทย, พิเชต วงรอต, ณัฏฐ์ณรัณ แคล่วคล่อง และวิทวัส สืบชัยลังกา. (2561).  ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะในสามเณร .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ36(2), 67-77. TCI
190 อัจฉริยา พ่วงแก้ว, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, จงจิต เสน่หา, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์. (2561).  พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์ : มุมมองพระสงฆ์ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ12(1), 81-69. TCI
191 ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และศิริพร ชุดเชือจีน. (2561).  รูปแบบการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา11(1), 110-136. TCI
192 นิษา ถนัดค้า และนงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์. (2561).  หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ41(3), 44-53. TCI
193 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, อรุณรัตน์ เทพนา และวราพร หาญคุณเศรษฐ์. (2561).  อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม19(37), 6-2116. TCI
194 Anggraini Dwi Kurnia, Amatayakul, A. & Sirikul Karuncharernpanit. (2017).  Predictors of diabetes self-management among type 2 diabetics in Indonesia: Application theory of the health promotion model .  International Journal of Nursing Sciences4(3), 260-265. SCOPUS
195 Anggraini Dwi Kurnia, Amatayakul, A. & Sirikul Karuncharernpanit. (2017).  Diabetes Self Management among Adults with Type 2 Diabetes Mellitus in Malang, Indonesia .  International Journal of Tropical Medicine12(2), 25-28. SCOPUS
196 Sumpun Thammacharoen, Kitchanukitwattana, P., Pornsiri Suwanapaporn & Narongsak Chaiyabutr. (2017).  Effects of hindbrain infusion of an estrogen Receptor antagonist on estrogenic modulation of eating behavior .  JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY49(1), 72-77. ISI
197 อัญชลีพร อมาตยกุล, จิรพรรณ โพธิ์ทอง, พนิตนาฏ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฏผล, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์ และอุมาพร ผาทอง. (2560).  การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิชาการสาธารณสุข26(2), 260-265. TCI
198 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สมสมัย รัตนกรีฑากุล, เจนจิรา เจริญการไกร, นิสากร กรุงไกรเพชร, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, ชรัญญากร วิริยะ, อริสรา ฤทธิ์งาม, สุธารัตน์ ชำนาญช่าง, ยุวดี ลีลัคนาวีระ, อังคณา จงเจริญ และวชรีกร อังคประสาทชัย. (2560).  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา25(1), 12-24. TCI
199 ศุภศิริ เชียงตา, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และภาวิน เกษกุล. (2560).  การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการการดูแลแบบประคับประคองระหว่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอกับผู้ดูแล .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 31-48. TCI
200 สุพรรณี ใจดี และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2560).  การศึกษาภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพมหานคร .  วารสารแพทย์นาวี44(3), 117-135. TCI
201 ขวัญธิดา พิมพการ, สุนทรี ภานุทัต, พรภิรมย์ หลงทรัพย์, เฉลิมศรี นันทวรรณ และสุวิมล พนาวัฒนกุล. (2560).  การให้คำปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลแบบบูรณาการ .  วารสารสุขศึกษา40(2), 1-9. TCI
202 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, พรรณี ปรรคลักษ์, ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์ และมณิสรา ห่วงทอง. (2560).  ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา25(3), 9-19. TCI
203 ทรงวุฒิ สังข์บุญ, นพวรรณ เปียซื่อ และสุภามาศ ผาติประจักษ์. (2560).  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน .  วารสารสภาการพยาบาล32(4), 20-38. TCI
204 กรรณิการ์ ธุซ้อน, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งของครอบครัวการเผชิญปัญหาครอบครัวและความผาสุกของสมาชิกครอบครัว .  วารสารพยาบาลทหารบก27(1), 85-98. TCI
205 ประกาย จิโรจน์กุล, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, นิภา ลีสุคนธ์, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, ณัฐนาฏ เร้าเสถียร และเรณู ขวัญยืน. (2560).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก28(1), 29-43. TCI
206 เสาวนิจ น้อยมงคล, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ และวีนัส ลีฬหกุล. (2560).  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27, 90-98. TCI
207 วิภาภรณ์ วังวรตระกูล, นันทวัน สุวรรณรูป และกนกพร หมู่พยัคฆ์. (2560).  ปัจจัยทำนายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ .  วารสารพยาบาลทหารบก18(1), 131-139. TCI
208 รวีวรรณ กลิ่นสุวรรณ, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(1), 51-65. TCI
209 เพ็ญจิต มหาสโร, นันทวัน สุวรรณรูป และนันทิยา วัฒายุ. (2560).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ 1-6 ปี .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 35-2. TCI
210 Nguyen Thi Anh, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 21-30. TCI
211 Pham Thi Thu Thuy, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 12-20. TCI
212 Khuc Thi Hong Anh, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทําหน้าที่ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 4-11. TCI
213 Le Thi Hien, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 87-95. TCI
214 Do Thi Yen Mai, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 82-89. TCI
215 Vu Dinh Tien, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 22-30. TCI
216 อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และกิตติพงษ์ พินธุโสภณ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด .  วารสารพยาบาลทหารบก18(3), 100-106. TCI
217 Nguyen Thi Nghe, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 57-65. TCI
218 Bui Minh Thu, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ในเวียดนาม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 56-63. TCI
219 Doan Thi Ben1, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรังในประเทศเวียดนาม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 56-63. TCI
220 วานิช สุขสถาน, สุกัญญา บุญวรสถิต และมลฤดี โพธิ์พิจารย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์7(2), 2-12. TCI
221 Nguyen Quynh Cham, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปลายทางการจํา หน่ายจากห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยบาดเจ็บ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 31-38. TCI
222 ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม, กนกพร หมู่พยัคฆ์ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์37(3), 25-36. TCI
223 Tran Thi Bich, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2* .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 13-21. TCI
224 Nguyen Thi Thu Trang, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 4-121. TCI
225 สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, พิริยา ศุภศรี และตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ40(1), 53-62. TCI
226 กนกอร พูนเปี่ยม และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2560).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีจอตาเสื่อมจากอายุ .  วารสารพยาบาลทหารบก18(พิเศษ), 382-392. TCI
227 ศิวาพร แก้วสมสี, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2560).  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยของ พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(3), 101-112. TCI
228 พุทธวรรณ ชูเชิด และสุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร. (2560).  ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม18(35), 65-80. TCI
229 ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ, สมพร สุนทราภา, ศศิธร จันทรทิณ และฤดีมาศ อัยวรรณ. (2560).  ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 15-24. TCI
230 รพีพรรณ สารสมัคร และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2560).  ผลของโปรแกรมการใช้จิตอาสาในการสนับสนุนทางสังคมต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ .  วารสารพยาบาลทหารบก18(พิเศษ), 251-260. TCI
231 ทศพร ธรรมรักษ์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์. (2560).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต .  วารสารสภาการพยาบาล32(3), 49-64. TCI
232 แสงวรรณ ตั้งแสงสกุล, นันทวัน สุวรรณรูป, ปิยะธิดา นาคะเกษียร และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์. (2560).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตด้านสุขภาพทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น .  วารสารพยาบาลทหารบก18(2), 119-128. TCI
233 ทองมี ผลาผล, นันทวัน สุวรรณรูป และสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. (2560).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(1), 81-91. TCI
234 พว.ณัฐนันท์คํา พิริยะพงศ์ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2560).  ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง .  วารสารแพทย์นาวี44(3), 67-83. TCI
235 Truong Thi Thuy Huong, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจความวิตกกังวล และความปวดของผู้ป่วยที่ตรวจลํา ไสใหญ่ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 715-78. TCI
236 ศิริฉัตร รองศักดิ์, ประนอม พูลพัฒน์ และมยุรัตน์ รักเกียรติ์. (2560).  ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ35(3), 39-47. TCI
237 หทัยชนก เผ่าวิริยะ, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา และเกสรา ศรีพิชญาการ. (2560).  ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ .  พยาบาลสาร44(3), 10-112. TCI
238 หทัยชนก เผ่าวิริยะ, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา และเกสรา ศรีพิชญาการ. (2560).  ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ .  พยาบาลสาร44(3), 10-112. TCI
239 วิไลวรรณ ทองเจริญ, สมชาย วิริภิรมย์กูล, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ, สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี และเสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล. (2560).  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต .  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา15, 38-59. TCI
240 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, สุภาพร วรรณสันทัด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์ และยศพล เหลืองโสมนภา. (2560).  อภิปัญญากับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1(1), 90-98. TCI
ค้นหา บทความวิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ